betalingsvoorwaarden

Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de  hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten. Minimumtarief € 40,- en 15% over eerste € 2.500,-

bron: Medicas

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *